KingsMen Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Inleiding
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten die de stichting KingsMen (KM) organiseert.
1.2. KM organiseert tochten om de deelnemers in de gelegenheid te stellen zichzelf als man, vader en leider te ontwikkelen.
1.3 Deelnemers die zich opgeven (ook via de website) zijn pas verzekerd van deelname als de gehele reissom is betaald.
1.4 Annulering:
·         Bij annulering van een zogeheten "KM+" activiteit (24h, workshop) vindt er geen restitutie plaats
·         Annulering bij Quest, AWAKEN! en vader-zoon vader-dochter tochten: Tot 3 maanden voor vertrek houdt KingsMen € 50,- in. Tussen 3 en 1 maand voor vertrek wordt 50% van de bijdrage ingehouden. Binnen 1 maand voor vertrek vindt geen restitutie plaats.
Artikel 2 Aansprakelijkheid
2.1. De aansprakelijkheid van KM voor schade die u lijdt is beperkt tot eenmaal de reissom, tenzij sprake is van opzettelijk of nalatig handelen van KM.
2.2. KM is niet aansprakelijk voor schade als die is toe te rekenen aan uzelf, een gevolg is van onvermijdbare en/of buitengewone omstandigheden of toe te rekenen is aan een derde die niet door KM is ingeschakeld bij de uitvoering van de tochten.
2.3 KM is niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens deelnames aan excursies en/of sportactiviteiten, tenzij er sprake is van opzettelijk of nalatig handelen van KM.
2.4. Als op een in de tochtboeking begrepen dienst een verdrag of een verordening van de EU van toepassing is, kan KM zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag of verordening aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat.
2.5. KM is ook niet aansprakelijk en tot enige vergoeding gehouden als en zover de deelnemer zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een door hem afgesloten verzekering, zoals bijvoorbeeld een annulerings- en/of reisverzekering. Een reis- en annuleringsverzekering zijn door de deelnemers verplicht af te sluiten.
2.6. KM is niet aansprakelijk voor ongevallen, diefstal, ook als die plaatsvindt in een accommodatie, of schade aan persoonlijke eigendommen tijdens een tocht.
2.7. U bent hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade aan de (gehuurde) accommodatie, campingplaats of andere eigendommen van KM die ontstaan tijdens uw gebruik daarvan. Ongeacht of dit het gevolg is van een handelen of nalaten van uzelf of derden die zich met uw toestemming op de plek van verblijf bevinden.
2.8.  U vrijwaart KM voor alle aansprakelijkheid ter zake van schade van derden die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van uzelf of derden die zich met uw toestemming op de plek van verblijf bevinden.
Artikel 3 Rechten en plichten
3.1. U bent verplicht om de door KM gegeven aanwijzingen op te volgen. Bij het niet opvolgen van deze aanwijzingen behoudt KM zich het recht voor om deelnemers onverwijld van de tocht uit te sluiten en ze op eigen kosten terug naar huis te sturen.
Artikel 4 Reisbescheiden
4.1. KM geeft in de bevestiging aan op welk tijdstip en op welke wijze reisbescheiden aan u ter beschikking zullen worden gesteld.
4.2. Heeft u op het door KM meegedeelde tijdstip, doch uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen meldt dit dan onverwijld aan KM.
Artikel 5 Prijs
5.1. De prijs in offertes, aanbiedingen en publicaties op de websites van KM, geldt per persoon, tenzij anders is vermeld en omvat alleen de diensten die in offertes aanbiedingen en publicaties zijn omschreven.
5.3. Prijsstijgingen welke niet bekend waren ten tijde van het sluiten van de boeking komen voor uw risico en rekening. Dit kunnen zijn belastingen, niet geplande vervoerskosten, brandstofkosten en/of lokale heffingen.
Artikel 6 Klachten tijdens de tocht
6.1. Klachten over de uitvoering van de tocht dienen ter plaatse direct spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing gezocht kan worden. Daarvoor moet de deelnemer zich melden bij:
·     de tocht begeleiders (en als oplossing daar niet mogelijk is bij);
·     KM bestuur.
6.2. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en tevens afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis dient u dit onverwijld te melden bij het KM bestuur.
6.3. KM verzorgt de informatie omtrent de ter plaatse te volgen richtlijnen en de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.
6.4. Indien de deelnemer niet aan de meldingsplicht en de registratie van de klacht op de door KM aangegeven wijze heeft voldaan en daardoor KM niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, komt het eventuele recht op schadevergoeding te vervallen.
Artikel 7 Gegevens
7.1. Gegevens die u via het aanmeldingsformulier verstrekt aan KM om aan de tocht deel te nemen worden gebruikt ten behoeve van de organisatie van de reis.
7.2. Daarnaast kunnen de gegevens gebruikt worden voor promotiedoeleinden van andere reizen/activiteiten die KM organiseert.
7.3 Deelnemer geeft toestemming tot verwerking van zijn persoonsgegevens ten behoeve van de deelname aan activiteiten en uitnodigen van KM. KM zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en de regels die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming naleven.